صندلی تجاری صندلی

پیشرو چین است صندلی مخصوص ضیافت رستوران ، صندلی مخصوص غرفه های تفریحی بازار محصول